THĂM VIẾNG CẦU NGUYỆN- THÁNH LỄ AN TÁNG

HSHT NGUYỄN VĂN THÔNG 07 THÁNG 03 NĂM 2020

 

TIỆC GIÁNG SINH 2019- CHI ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

THĂM VIẾNG BỆNH NHÂN HS ĐỖ ĐÌNH ĐỆ & HS NGUYỄN THÔNG

THỨ TƯ 18-12-2019

                                                                  

 

 

CHI ĐOÀN TỔ CHỨC THĂM SISTINE CHAPEL TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ CHUÁ NHẬT 22-09-2019