TIỆC MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2018- CHI ĐOÀN 14445- CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

                                                                                

TIỆC MỪNG THƯỢNG THỌ HS ĐỖ THANH HỒNG