THÁNH LỄ AN TÁNG HSHT VINCENTE NGUYỄN QUANG TUYẾN

            

ĐỌC KINH MÂN CÔI THÁNG 10-2019 TẠI ĐÀI ĐỨC MẸ VÀ MANZANITA PARK

                                                                              

CHI ĐOÀN TỔ CHỨC THĂM SISTINE CHAPEL TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ CHUÁ NHẬT 22-09-2019