OUR LADY OF LAVANG ASSSEMBLY ĐIỀU LỆ VÀ TIÊU CHUẨN GỌI CHÀO HS DANH DỰ

Đồng Huân Tước (Assembly).
2. Yêu cầu Gọi Chào cần phải được thực hiện bằng văn kiện như Thư Mời hay e-mail.
3. Phải có sự yêu cầu hay chấp thuận bởi Linh Mục phụ trách giáo xứ hay người phụ trách tổ chức buổi lễ.
4. Các Đại Lễ của giáo hội và các Thánh Lễ có Giám Mục làm Chủ Tế.
5. Tang Lễ:
a. Chỉ dành cho Hiệp Sĩ có chấp hành tốt trong tổ chức KofC.
b. Chỉ dành cho phu nhân, con ruột và Tứ Thân Phụ Mẫu (cha mẹ của Hiệp Sĩ và phu nhân của hiệp sĩ) của Hiệp Sĩ.
c. Các hàng giáo phẩm của giáo hội.
d. Nghi thức “Trao Chén Thánh” trong Tang Lễ chỉ dành cho Hiệp Sĩ Đệ Tứ Đẳng.
6. Gác Quan Tài: Nghi thức Gác Quan Tài chỉ dành cho Tang Lễ của một Hiệp Sĩ Đệ Tam Đẳng và Hiệp Sĩ Đệ Tứ Đẳng.
7. Đám cưới: Chỉ dành cho Hiệp Sĩ Đệ Tứ Đẳng.
8. Lễ Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục: Chỉ 25 năm trở lên.
9. Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn của Hiệp Sĩ: Chỉ 25 năm trở lên.
10. Các trường hợp ngoại lệ thì phải do Thủy Sư (Faithful Navigator) quyết định.
* LƯU Ý: Điều lệ và tiêu chuẩn này được soạn thảo dựa theo điều lệ, nghi thức và tiêu chuẩn của KofC và được chấp thuận bởi Thủy Sư của Hội Đồng Huân Tước Đức Mẹ La Vang 3564 (Faithful Navigator of Assembly 3564); và chỉ dành cho những Hiệp Sĩ Danh Dự thuộc Hội Đồng Huân Tước Đức Mẹ La Vang 3564 . Mọi thay đổi và cập nhật phải được sự chấp thuận bởi Thủy Sư của Hội Đồng Huân Tước Đức Mẹ La Vang 3564.